Para-athletwr elit yn y gamp tenis cadair olwyn, a myfyriwr Seicoleg

Mae Fran Smith yn fyfyrwraig lefel 4 ar y cwrs BSc Seicoleg ym Mrhifysgol Metropolitan Caerdydd. Yma, mae hi’n dweud wrthym am rhan arall pwysig iawn o’i bywyd ble mae hi’n hyfforddi fel chwaraewr tenis cadair olwyn a sut mae Seicoleg wedi helpu gyda hyn.

 

Fy enw yw Fran Smith, rwy’n 18 oed, ac yn bara-athletwr elit yn y gamp tenis cadair olwyn. Cefais gyfle i fynychu fy ngwersyll tenis cadair olwyn cyntaf ar 05/06/17 ac ar hyn o bryd rwyf wedi cyrraedd y brig o blith merched iau Prydain ac yn dal safle 38 o blith merched iau y byd. Ar hyn o bryd rwyf yn fy chweched mis o chwarae ac yn ystod y cyfnod hwnnw rwyf wedi ennill yr aur mewn tenis merched iau i senglau a pharau yn y British Open yng Ngemau Ysgolion 2017.

Mae hyn yn swnio’n dipyn o gamp, tydi? Efallai fod hynny’n wir, ond wnes i ddim eistedd mewn cadair olwyn chwaraeon gyda raced tenis a datblygu’r gallu anhygoel i chwarae.

Roeddwn i eisoes wedi chwarae tenis am 13 mlynedd gan ddefnyddio fy nghoesau. Ond erbyn imi gyrraedd 16 oed roedd rhaid i mi roi’r gorau iddi oherwydd nid oedd fy nghorff yn ymdopi, ac roedd y perygl o wneud niwed difrifol i’m coesau yn rhy uchel. Am 6 blynedd rwyf wedi bod mewn brwydr gyda’m corff a gyda’r Gwasanaeth Iechyd. Gyda’i gilydd, rwyf wedi gweld 6 ffisiotherapydd (2 arbenigwr), 2 rhiwmatolegydd, 1 niwrolegydd, 1 arbenigwr clust-trwyn-gwddf (ENT) ac un meddyg teulu pryderus dros ben.

Pe byddech chi’n fy ngweld i, fyddech chi ddim yn meddwl bod gen i anabledd (rwy’n dal i aros i rywun ddod i weiddi arnaf mewn maes parcio na ddylwn i fod yn deilwng i gael bathodyn glas), yn bennaf oherwydd fy mod i’n gallu cerdded.

Mae seicoleg yn hanfodol i mi, yn enwedig gan fy mod yn dod yn fy mlaen mor gyflym yn fy nghamp. Y llynedd, roeddwn i’n drist drwy’r amser, yn fwy trist nag arfer, oherwydd doedd gen i ddim chwaraeon yn fy mywyd, ac yn teimlo bod gen i ddim byd i’w wneud, dim uchelgais, ac yn y bôn, dim bywyd. Roedd y tristwch hwn yn gwneud imi fyw yn fy mhen yn ormodol a gor-ddadansoddi pob manylyn fyddwn i’n ei gael. Wrth lwc, llwyddais i roi trefn ar fy hun cyn imi droi yn gadach llestri am weddill fy oes!

Mae fy nghwrs seicoleg wedi fy helpu i mewn sawl ffordd. Un o’r pethau pwysicaf rydw i wedi ei ddysgu yw sut mae eich gwrthwynebwyr yn mynd i ymateb mewn gêm; beth mae eu hosgo, eu hedrychiad, eu safiad, eu symudiad a’u patrwm o chwarae yn ei ddweud wrthyf. Ond mae un peth sydd hyd yn oed yn bwysicach na’r rheiny; fy seicoleg fy hun. Yr elfen fawr yw fi fy hun yn byw y tu mewn i’m pen ar y cwrt oherwydd, wrth gwrs, mewn gêm senglau, dim ond chi a’ch gwrthwynebydd sydd yno. Rwy’n gwybod nawr os oes rhywbeth yn mynd o le ar y cwrt bod angen i mi newid pethau yn y fan a’r lle, ac yna, mae angen meddwl beth all fynd o le a pham.

Enghraifft wych yw’r gystadleuaeth ddiwethaf yr oeddwn i’n cystadlu ynddi, sef y Wheelchair Tennis Nationals cyn y Nadolig 2017. Collais y gêm gyntaf achos ’mod i’n teimlo fel pe bai gen i gartŵn o geiliog deri yn fy mhen. Yn hytrach na chanolbwyntio ar fy ngwrthwynebydd, roeddwn i’n meddwl yn ormodol am yr elfennau yn fy arddull i. Ar ôl imi gael ychydig o amser i feddwl, sylweddolais mai’r rheswm roeddwn i wedi colli’r gêm oedd fod gormod o bobl wedi bod yn gofyn imi beth oedd fy nghynllun ar gyfer y gêm, sut oeddwn i am eu trechu nhw, pa strategaethau oedd gen i, ac ati. Mae gormod o hyn cyn mynd allan i chwarae yn gallu bod yn llethol.

Diogel yw dweud, erbyn imi chwarae’r gêm gysur gyntaf, roeddwn i wedi rhoi’r gorau i’r ceiliog deri, ac wedi dileu popeth o’m meddwl. Canolbwyntiais ar ddim ond chwarae tenis, ac yn sgil hynny, llwyddais i ennill y rownd gysur a churo dwy ferch sy’n cystadlu yn fy erbyn am le yn nhimau Prydain. A dweud y gwir, yn ystod y ddwy gêm honno, doeddwn i ddim yn teimlo bod gen i ymennydd, yr unig beth yn fy mhen oedd pêl denis.

Yn amlwg, dim ond camau bychain ar y daith yw’r rhain, ond mae seicoleg wedi dysgu un peth i mi, mae wedi fy nysgu i stopio a meddwl. Ac os nad oes gennych chi fawr ddim synnwyr cyffredin, fel fi, mae hynny yn rhywbeth pwysig dros ben.

 

Advertisements

Developing Welsh Language in Psychology

As a Psychology department proudly part of a Welsh university in the capital of Wales, we have wanted to reflect the language heritage of many of our students for a number of years.  We have translated student work, assessments and all sorts of things, but without the take up that we really desired.  It was fairly obvious what was missing, staff who were confident enough to work and teach through Welsh.  In the last two years, we have made staff appointments that have enabled us to start to build what we wanted.  In the first year, we now have tutorials and seminars in Welsh, which help students work in and think in two languages.  We offer service learning placements in Welsh in both the second and third years, offering students the chance to work in the community with Welsh speakers.

The addition of Welsh language opportunities strengthens and enables closer links with communities across Wales, and adds to the diversity and vibrancy of Psychology at Cardiff Met.  In the following piece, our colleague Dr Mirain Rhys, talks about Welsh language, her role and how she is working to build more Welsh language content into our curriculum.

Welsh Psychology at Cardiff Metropolitan

It always surprises me that sometimes I have to explain that I come from a home where only Welsh is spoken, and that English is my second language. I was raised in a town where over 70% of the population are fluent in Welsh.  I was educated solely through the medium of Welsh until I was 18.  I speak Welsh every day and I take pride explaining that I am from a minority language background, and that my passion for our country’s language maintenance and revitalisation led me to my career.

And it’s not just me! Almost a quarter of the population of Wales are educated through the medium of Welsh. They learn subject terminology and are instructed through the language and by the time they finish compulsory education, each individual should be bilingual.  After students finish school, education becomes a choice. There are many choices to make of course, and some will find themselves deciding on and applying to a University. In Wales, another choice is beginning to gain momentum – do you study a degree through the medium of Welsh or not?

 

The Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Welsh national college) is an organisation that works across all Welsh Universities. Its main aim is to provide Welsh medium higher education in a variety of subjects. There have been various success stories, and students across Wales are now able to study part or all of their arts, sciences, social sciences or health degree through the medium of Welsh.  It makes a lot of sense to continue studying in the language that most of your education was conducted in. You are already aware of the terminology involved and will most probably be a competent user of said terminology in English as well through your degree studies. Bilingualism serves you well as a graduate in an ever-competitive labour market. Many industries need Welsh speaking employees to carry out their business, and this is especially true of Health Sciences graduates.  Psychology is an important part of health sciences.  Imagine wanting to talk to someone about difficult things in your life, but having to do so using words and terms you don’t feel as comfortable with.

Mirain at the Eistedffod ready to talk about myths about psychology

I have now been a member of staff at the department of Applied Psychology for just over a year. One remit of my position as a Welsh speaking Psychology lecturer is to support students who have completed most of their education through Welsh and are now transitioning to a very different linguistic experience.  

This year, we have begun to provide Welsh medium provision. The aim is to pave the way for those students who might feel that going from being educated at school or college in one language to being educated at degree level though another, as well as all the other anxieties that come with starting at Uni, is overwhelming.First year students are offered a bilingual tutorial where their study skills are developed to aide with their content lectures. Students are provided with the same English medium material as the other groups, but we have discussions in Welsh which engages their translanguaging skills, one of the many benefits of speaking more than one language!

 

Our aim for the future is to continue to work closely with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol to develop credited modules which will be available through the medium of Welsh. I am currently researching the feasibility of developing Welsh medium provision for the whole school with the aim of providing Coleg Cymraeg Cenedlaethol with insightful data on the challenges, and the opportunities, of incorporating the Welsh language into many willing departments. What we’re doing within the Psychology department will help with these developments and there will be more blog posts to follow on these exciting developments.

Of course, not all students can speak Welsh, and not all that can want to use it within their education. But the element of choice which is vitally important in every minority language situation will be incorporated further into Psychology at Cardiff Metropolitan University so that each student can continue their educational journey through either of Wales’ official languages.

In the summer of 2017, Mirain attended the Eisteddfod with colleagues from Psychology, and was caught on camera by S4C:

Mirain on S4C at the Eisteddfod

I am very pleased with the way that we are outwardly supporting Welsh now, and this can be seen reflected in comments from our colleague Dr Delyth James:

I joined the Applied Psychology Department at Cardiff Metropolitan University in 2015, having worked at Cardiff University for over ten years. There at the School of Pharmacy, I developed the Welsh language provision across all 4-years of the Pharmacy Degree plus postgraduate programmes, focusing mainly on developing pharmacy students’ and practitioners’ communication and consultation skills in Welsh (or bilingually).

When I joined Cardiff Met Uni, I was delighted to find a welcoming and supportive environment to continue with this work and expanding Welsh language provision to other healthcare professionals and psychology students. We work closely with colleagues across other Universities in Wales and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol. For example, Mirain and I recently delivered a Welsh language workshop for Medical and Pharmacy students at Cardiff University on the topic of ‘Addiction’.  

I’m sure Mirain and Dan would agree with me that there is a real buzz and sense of enthusiasm in the University for nurturing and using our Welsh language skills on a day to day basis in the workplace and in preparation for students’ employment opportunities in Wales after they graduate. 

There is a lot of enthusiasm for supporting and encouraging all our students to develop skills for the future, and we take pride in the excellent work students do with all our placement partners.  We want to provide students with the necessary skills for the future, and one way we can do that is in recognising the importance of language in engaging with the communities around us.  The Welsh initiatives we have started enrich our department, and have broad consequences for us all beyond are everyday work.  I look forward to showcasing more of the language and placement work of the department!