Gweithgareddau Allgymorth + Lleoliad, 2017/18 [] Outreach + Placement activities, 2017/18

Each year we are impressed by the dedication and work of all our students (https://psychcardiffmet.wordpress.com/2017/11/07/croeso-a-chroeso-yn-ol-welcome-and-welcome-back/).  This year, 84 students worked with more than 15 organizations developing new skills, working in multi-disciplinary teams, and learning how to apply psychology to real-life situations.

Here our Placement Coordinator, Dr Mirain Rhys, talks about the opportunities in the course:

The Psychology Undergraduate programme at Cardiff Metropolitan University offers work placement opportunities to those studying in their second and third years. Students complete a placement as part of the ‘Work and Volunteering in Applied Psychology’ (WVAP) module where they can choose to gain experience in one of five Psychology fields (forensic, health, educational, clinical or occupational Psychology). The module always proves very popular as it gives students a chance to apply the knowledge they’ve learnt in their lectures to real life scenarios, as well as give back to their local community.

 We work with a variety of approved placement providers who have been chosen specifically because of the clear links with Psychology. We have placements in mental health wards, schools, charities, the prison service, and students can also use their work place as a placement opportunity. We also work with an organisation to provide students with overseas placement opportunities in Sri Lanka and Bali https://psychcardiffmet.wordpress.com/2014/10/09/the-best-thing-i-have-ever-done-volunteering-with-slv/.

 

Every year, we strive to find exciting opportunities for our students by reaching out to new organisations who are interested in working with us. We ensure that our students are safe and well looked after by visiting each potential placement partner before teaming up, which always proves an interesting and eye-opening experience as it gives the placement team the opportunity to gain a real insight into what experiences the students will have whilst on placement.

 The module is based on a service learning model, where students are encouraged to think about the impact their volunteering has on the wider community. The partnership works well because organisations who rely on volunteers benefit from a steady flow of willing students, and students get a chance to interact with individuals who need their support to develop, which in turn aides their reflective practice for the module – win win!

 Students have to produce a reflective essay about their time on placement. The assignment varies slightly from year 2 to 3 but in essence, it aims to build on students’ reflective skills from the first-year module ‘Psychological Literacy’ by giving students a chance to use real life scenarios for their reflective practice. Reflection is a key skill within Psychology and the programme provides a reflective module in each undergraduate year.

 At the end of the module, students are assessed by their placement provider on their performance whilst on placement. The skills assessed are transferable employability skills and provide students with feedback on areas they do well in and might need to improve before they enter the world of work.

 The best part of being a placement coordinator is hearing about all the amazing experiences students have been involved in. The placement team have the opportunity to provide feedback from students to placement providers at the end of the year, but it’s also great to hear such positive feedback about our students from the organisations we work with – it makes all the hard work worthwhile!

One event we look forward to as a placement team is the Student Volunteering Cardiff annual general meeting. This event showcases all the amazing volunteering opportunities students from all over Cardiff and beyond participate in to help vulnerable individuals within the city in leading their best lives. There is an award ceremony and a chance to hear about how Cardiff Metropolitan University Psychology students have worked hard over the year to provide events such as a gardening club, mentoring and buddy schemes, social clubs and respite care, and some of our students are also lead volunteers and key members of the trustee group. It is a wonderful evening of reflection and admiration from the placement team as we realise how far our WVAP students have come in gaining vital employability and reflection skills, but also making a huge difference to people’s lives just by giving some of their time.

Do come and join us!

Gweithgareddau Allgymorth + Lleoliad, 2017/18

Bob blwyddyn, gwneir argraff arnom gan ymroddiad a gwaith ein holl fyfyrwyr (https://psychcardiffmet.wordpress.com/2017/11/07/croeso-a-chroeso-yn-ol-welcome-and-welcome-back/).  Eleni, bu 84 o fyfyrwyr yn gweithio gyda mwy na 15 o sefydliadau yn datblygu sgiliau newydd, yn gweithio mewn timau amlddisgyblaeth, ac yn dysgu sut i gymhwyso seicoleg i sefyllfaoedd go iawn.

Yma mae ein Cydlynydd Lleoliad, Dr Mirain Rhys, yn sôn am y cyfleoedd yn y cwrs:

 

Mae’r rhaglen Israddedig Seicoleg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnig cyfleoedd lleoliadau gwaith i’r rhai sy’n astudio yn eu hail a’u trydedd flwyddyn. Mae myfyrwyr yn cwblhau lleoliad fel rhan o’r modiwl ‘Gwaith a Gwirfoddoli mewn Seicoleg Gymhwysol’ (WVAP) (‘Work and Volunteering in Applied Psychology’) lle gallant ddewis ennill profiad mewn un o bum maes Seicoleg (Seicoleg fforensig, iechyd, addysgol, clinigol neu alwedigaethol). Mae’r modiwl bob amser yn boblogaidd iawn gan ei fod yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gymhwyso’r wybodaeth y maent wedi’i ddysgu yn eu darlithoedd i sefyllfaoedd bywyd go iawn, yn ogystal â rhoi yn ôl i’w cymuned leol.

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o ddarparwyr lleoliadau cymeradwy sydd wedi’u dewis yn benodol oherwydd y cysylltiadau clir â Seicoleg. Mae gennym leoliadau mewn wardiau iechyd meddwl, ysgolion, elusennau, y gwasanaeth carchardai, a gall myfyrwyr hefyd ddefnyddio eu man gwaith fel cyfle ar gyfer lleoliad. Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliad i ddarparu cyfleoedd lleoliad myfyrwyr dramor yn Sri Lanka a Bali https://psychcardiffmet.wordpress.com/2014/10/09/the-best-thing-i-have-ever-done-volunteering-with-slv/ .

 

Bob blwyddyn, rydym yn ymdrechu i ddod o hyd i gyfleoedd cyffrous i’n myfyrwyr trwy gyrraedd sefydliadau newydd sydd â diddordeb mewn gweithio gyda ni. Rydym yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn ddiogel ac yn cael y gofal gorau trwy ymweld â phob partner lleoliad posibl cyn ymuno, sydd bob amser yn brofiad diddorol ac yn agoriad llygaid gan ei fod yn rhoi’r cyfle i’r tîm lleoliad gael cipolwg go iawn ar yr hyn y bydd y myfyrwyr yn ei brofi tra ar leoliad.

Mae’r modiwl yn seiliedig ar fodel dysgu gwasanaeth, lle caiff myfyrwyr eu hannog i feddwl am yr effaith y mae eu gwirfoddoli yn ei gael ar y gymuned ehangach. Mae’r bartneriaeth yn gweithio’n dda oherwydd bod sefydliadau sy’n dibynnu ar wirfoddolwyr yn elwa ar lif cyson o fyfyrwyr parod, ac mae myfyrwyr yn cael cyfle i ryngweithio gydag unigolion sydd angen eu cefnogaeth i ddatblygu, sydd, yn ei dro, yn cynorthwyo eu hymarfer myfyriol ar gyfer y modiwl – ennill bob ffordd!

 

Rhaid i fyfyrwyr gynhyrchu traethawd myfyriol am eu hamser ar leoliad. Mae’r aseiniad yn amrywio ychydig o flwyddyn 2 i 3 ond yn ei hanfod, mae’n anelu at adeiladu ar sgiliau myfyriol myfyrwyr o’r modiwl ‘Llythrennedd Seicolegol’ blwyddyn gyntaf trwy roi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio senarios bywyd go iawn ar gyfer eu hymarfer myfyriol. Mae myfyrio yn sgil allweddol o fewn Seicoleg ac mae’r rhaglen yn darparu modiwl myfyriol ym mhob blwyddyn israddedig.

Ar ddiwedd y modiwl, caiff myfyrwyr eu hasesu gan eu darparwr lleoliad ar eu perfformiad tra ar leoliad. Mae’r sgiliau a asesir yn sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy ac yn rhoi adborth i fyfyrwyr ar feysydd y maen nhw’n eu gwneud yn dda ac efallai y bydd angen iddynt wella cyn iddynt fynd i fyd gwaith.

 

Y rhan orau o fod yn gydlynydd lleoliad yw clywed am yr holl brofiadau anhygoel y mae myfyrwyr wedi cymryd rhan ynddynt. Mae’r tîm lleoliad yn cael cyfle i roi adborth gan fyfyrwyr i ddarparwyr lleoliad ar ddiwedd y flwyddyn, ond mae hefyd yn wych clywed adborth mor gadarnhaol am ein myfyrwyr o’r sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw – mae’n gwneud yr holl waith caled yn werth chweil!

 

Un digwyddiad yr ydym yn edrych ymlaen ato fel tîm lleoliad yw cyfarfod cyffredinol blynyddol Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd. Mae’r digwyddiad hwn yn arddangos yr holl gyfleoedd gwirfoddoli anhygoel mae myfyrwyr o bob cwr o Gaerdydd a thu hwnt yn cymryd rhan ynddynt i helpu unigolion bregus yn y ddinas i arwain eu bywydau gorau. Mae yna seremoni wobrwyo a chyfle i glywed am sut mae myfyrwyr Seicoleg Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi gweithio’n galed dros y flwyddyn i ddarparu digwyddiadau fel clwb garddio, cynlluniau mentora a chyfeillion, clybiau cymdeithasol a gofal seibiant, ac mae rhai o’n myfyrwyr hefyd yn wirfoddolwyr arweiniol ac aelodau allweddol y grŵp ymddiriedolwyr. Mae’n noson wych o fyfyrio ac edmygedd gan y tîm lleoliad wrth i ni sylweddoli pa mor bell mae ein myfyrwyr WVAP wedi dod i ennill sgiliau cyflogadwyedd a myfyrio hanfodol, ond hefyd gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl yn unig drwy roi peth o’u hamser.

 Dewch i ymuno â ni!

Advertisements

Cangen Cymru o Gymdeithas Seicolegol Prydain [BPS] Welsh Branch Student Conference

Bob blwyddyn mae Cangen Cymru o’r BPS yn trefnu cynhadledd myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr y flwyddyn olaf ac ôl-raddedigion i arddangos eu gwaith ymchwil. Eleni, roeddem yn ffodus gan i’r gynhadledd gael ei chynnal ym Met Caerdydd ar ddiwedd mis Mawrth. Yma mae Dr Nick Perham yn sôn am y gynhadledd.

Cynhadledd Myfyrwyr Cymru o Gymdeithas Seicolegol Prydain – cyfle gwych i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig y flwyddyn olaf i ledaenu eu Prosiectau i gynulleidfa dderbyngar, wybodus ac sydd â diddordeb. Bu’n dipyn o amser ers i mi fynychu un o’r cynadleddau hyn ond unwaith eto gwnaethpwyd argraff aruthrol arnaf o ganlyniad i ystod eang a dyfnder y pynciau a’r wybodaeth a ddangosodd y myfyrwyr.

Cynhaliwyd cynhadledd eleni ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac roedd wedi bod yn naw mlynedd ers iddi gael ei chynnal yma ddiwethaf. Byddai unrhyw un nad oedd wedi bod ar y campws ers hynny wedi sylwi ar y nifer o newidiadau sydd wedi digwydd ers hynny, yn enwedig yr enw.

Dechreuodd y gynhadledd gyda Dr Paul Hutchings yn gosod yr olygfa ar gyfer digwyddiadau’r dydd a thawelu nerfau pawb. Yna symudom i dri sesiwn cyfochrog yn y bore. Roedd sgyrsiau yn amrywio o edrych ar y rhagfynegydd gorau o grefyddrwydd i ddefnyddio defnydd caethiwus ar y rhyngrwyd i ragfynegi camddefnyddio sylweddau, o empathi poen tuag at robot i wahaniaethau rhywedd mewn sweipio ap detio ar-lein, a pherthnasoedd agos i ofalu am unigolion â dementia o safbwynt dyn.

 

Yn ystod cinio pleserus iawn, cafodd y rhai a fynychodd gyfle i gymysgu a gweld y posteri a oedd yn cynnwys pynciau megis effaith lle glas / gwyrdd ar straen, effaith, a hapusrwydd, a datblygu rhaglen llesiant gadarnhaol i fyfyrwyr prifysgol. Ar ôl cinio, cawsom ddwy sesiwn gyfochrog arall.

I gloi’r gynhadledd, rhoddais y prif anerchiad a aeth yn dda yn fy marn i – ni syrthiodd neb i gysgu, roedd y gynulleidfa yn rhyngweithio â mi, roedd pobl yn chwerthin â mi yn hytrach nag ar fy mhen, ac roedd y cwestiynau’n wybodus iawn. Wrth gloi’r digwyddiad cyfan, dyfarnodd Dr Paul Hutchings y gwobrau am y poster gorau a’r ail – Rebecca Nicholls (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) a Murat Karakas (Prifysgol Bangor) yn y drefn honno – ac am y sgwrs orau a’r ail – Bethan Elliott (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) a John Butler (Prifysgol Caerdydd) yn y drefn honno.

Wedi bod yn gadeirydd cangen Cymru, yr wyf yn ymwybodol iawn o faint o amser ac ymdrech sydd yn ofynnol fel rhan o’r cynadleddau hyn, yn enwedig pan fyddant fel arfer yn cael eu gwneud trwy ewyllys da’r aelodau. Diolch i bawb sydd wedi helpu i drefnu digwyddiad sydd wedi rhedeg mor llyfn.

Felly, o’i hystyried yn ei chyfanrwydd, cynhadledd wych. Fe’ch gwelwn i gyd eto’r flwyddyn nesaf.

Roedd gan Becky y canlynol i’w ddweud am y digwyddiad:

“Roedd cynhadledd myfyrwyr BPS yn brofiad gwerthfawr iawn, rhoddodd ddealltwriaeth well i mi o’r BPS cyfan, a’r ffordd y byddai cynhadledd fel arfer yn rhedeg. Roedd hefyd yn ddiddorol iawn clywed am brosiectau myfyrwyr eraill o blith israddedigion a graddau meistr. Byddwn yn argymell yn fawr i unrhyw un fynychu gan y bydd hefyd yn ychwanegiad da i’ch CV, ac edrychaf ymlaen at fynychu’r flwyddyn nesaf gyda’m prosiect meistr.”

Aeth Bethan yn syth at y pwynt yn dweud hyn:

“Roedd yn wych, wir wedi mwynhau”

 

BPS Welsh Branch Student Conference

Each year the BPS Welsh Branch organises a student conference for final year students and postgraduates to showcase their research work.  This year we were fortunate as the conference was held at Cardiff Met at the end of March.  Here Dr Nick Perham talks about the conference.

The Welsh British Psychological Society Student conference – a fantastic opportunity for final year undergraduate student and postgraduate students to disseminate their Projects to a receptive, knowledgeable, and interested audience. It has been a while since I attended one of these conferences but once again I was incredibly impressed at the sheer range and depths of topics and knowledge that students demonstrated.

This year’s conference was held at Cardiff Metropolitan University and it had been nine years since it was last held here. Anyone who had not been on campus since then would have noticed the many changes that have taken place since then, not least of all the name.

The conference started with Dr Paul Hutchings setting the scene for the day’s events and calming everyone’s nerves. We then moved onto three parallel sessions in the morning. Talks ranged from exploring the best predictor of religiosity to using addictive internet use to predict substance abuse, from pain empathy toward a robot to gender differences in online dating app swipes, and from a male perspective of intimate relationships to caring for individuals with dementia.

During a very enjoyable lunch, attendees had the opportunity to mingle and view the posters which covered topics such as the impact of blue/green space on stress, affect, and happiness, and developing a positive wellbeing programme for university students. After lunch we had two more parallel sessions.

 

To conclude the conference I gave the keynote address which I feel went well – no one fell asleep, the audience interacted with me, people laughed with me rather than at me, and the questions were very insightful. In wrapping up the whole event, Dr Paul Hutchings awarded the prizes for first and second best posters – Rebecca Nicholls (Cardiff Metropolitan University) and Murat Karakas (Bangor University) respectively – and for first and second best talks – Bethan Elliott (Cardiff Metropolitan University) and John Butler (Cardiff University) respectively.

Having been chair of the Welsh branch, I am acutely aware of how much time and effort these conferences require especially when they are usually done through members’ goodwill. Thank you to all of those who helped out in organising such a smoothly-run event.

So, all in all, a wonderful conference. See you all again next year.

Becky had this to say about the event:

“The BPS student conference was a really valuable experience, it gave me a better understanding of both the BPS as a whole, and the way in which a conference would typically run. It was also very interesting to hear about other students projects from undergraduate and masters. I would highly recommend anyone to attend as it will also make a nice addition to a CV, and I look forward to attending next year with my masters project.”

And Bethan got straight to the point saying this,

“it was wonderful, really enjoyed it.”

 

 

 

 

 

 


From Cardiff to Cambridge : O Gaerdydd i Gaergrawnt

We always like to hear what our graduates get up to next, and are often amazed by what they go on to do.  This week, we have a new contribution from Tess Liddell.  Tess graduated a year ago, and now lives and studies in Cambridge.  Here, she tells us about her decision to study Psychology and describes what she is up to now.

 

Prior to attending university, I had been working as a Data Coordinator in the banking sector. Although I knew this was not the long-term career I wanted, I was unsure about my future career goals. The only thing I was certain of, was my fascination with Psychology and the structure and function of the human brain, both in health and pathology. It was this interest which encouraged me to apply for the BSc (Hons) Psychology degree programme at Cardiff Metropolitan University.

It was not long before I knew this was the right programme for me, and I vividly recall being in one of my first lectures with a sense that I was exactly where I should be. I found the programme itself varied and interesting, and being given the opportunity to select my final year modules allowed me to tailor the programme to my specific interests. Making the most of the work placements available through the programme also allowed me to gain experience working with service-users, and provided me with the opportunity to integrate theory and practice in a non-academic setting.

Whilst I found the programme itself challenging, I utilised the feedback I received to make improvements to my work and most importantly, my understanding of the topic areas. As I originally did not know what career I wanted to aim for after my degree, I kept an open mind and tried to develop my understanding and skills in various areas of Psychology. I found this not only helped me to better understand what type of career I wanted, but it also helped me to not limit my future trajectory. For instance, although I had never considered a career in research, and frankly I initially found the concept quite daunting, I found myself thoroughly enjoying the research element of the programme. Taken together with the academic support I received, along with the unwavering mentoring support provided by the staff at Cardiff Metropolitan University, I was given the support and confidence to apply to graduate school so that I could pursue a career in research.

Having now graduated from the BSc (Hons) Psychology degree programme, I am completing an MPhil in Basic and Translational Neuroscience at the University of Cambridge. During my current programme, I am applying the knowledge and skills that I developed during my undergraduate degree to my current thesis project, where I am working at the John van Geest Centre for Brain Repair at Addenbrookes Hospital in Cambridge. Since starting my MPhil programme, I have been granted an MRC Research Studentship, which will allow me to further my research training after my MPhil to complete a PhD in Biological Sciences at the MRC Cognition and Brain Sciences Unit at the University of Cambridge, bringing me one step closer to a career in research. I can honestly say that I would not be where I am today if it was not for the guidance and support provided by the staff at Cardiff Metropolitan University.

Tess at graduation last year

Dr Mike Dunn employed Tess as a research assistant in the summer break between her second and third years said this about Tess:

Tess Liddell is that extremely rare student who exudes enthusiasm and ability in equal high measure. Tess is without doubt one of the most gifted and diligent students it has been my pleasure to teach. I am convinced that she will excel in whichever field of study/research she embarks on in the future and I wish her all the very best.

And Dr Leanne Freeman, who was tutor and supervisor for Tess in her final year said this:

I had the pleasure of supervising Tess during her undergraduate dissertation. Tess was an ideal student in that she was constantly seeking feedback which she utilised to improve her work. Tess is a brilliant researcher and I look forward to watching her career develop. 

Tess receiving the Ede and Ravenscroft Award

 

O Gaerdydd i Gaergrawnt

 

Rydyn ni bob amser yn hoffi clywed yr hyn y mae ein graddedigion yn ei wneud nesaf, ac yn aml yn synnu wrth glywed am yr hyn y maent yn mynd ymlaen i’w gyflawni. Yr wythnos hon, mae gennym gyfraniad newydd gan Tess Liddell. Graddiodd Tess flwyddyn yn ôl, ac mae hi bellach yn byw ac yn astudio yng Nghaergrawnt. Yma, mae hi’n dweud wrthym am ei phenderfyniad i astudio Seicoleg ac yn disgrifio beth mae hi’n ei wneud nawr.

Cyn mynychu’r brifysgol, roeddwn wedi bod yn gweithio fel Cydlynydd Data yn y sector bancio. Er fy mod yn gwybod nad dyma’r yrfa hirdymor yr oeddwn yn ei dymuno, roeddwn yn ansicr ynghylch fy nodau gyrfa yn y dyfodol. Yr unig beth yr oeddwn yn sicr ohono oedd fy niddordeb mewn Seicoleg a strwythur a swyddogaeth yr ymennydd dynol, mewn iechyd a phatholeg. Y diddordeb hwn a’m hanogodd i wneud cais am y rhaglen gradd BSc (Anrh) mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Nid oedd yn hir cyn i mi wybod mai hon oedd y rhaglen gywir i mi, ac mae gen i gof byw bod mewn un o’m darlithoedd cyntaf gyda synnwyr fy mod yn union le y dylwn fod. Roedd y rhaglen ei hun yn amrywiol ac yn ddiddorol, ac roedd cael y cael i ddewis fy modiwlau blwyddyn olaf, yn caniatáu i mi deilwra’r rhaglen at fy niddordebau penodol. Roedd manteisio i’r eithaf ar y lleoliadau gwaith sydd ar gael drwy’r rhaglen hefyd yn caniatáu i mi gael profiad o weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, a rhoi’r cyfle i mi integreiddio theori ac ymarfer mewn lleoliad nad yw’n academaidd.

Er bod y rhaglen ei hun yn heriol, defnyddiais yr adborth a gefais i wneud gwelliannau yn fy ngwaith ac, yn bwysicaf oll, fy nealltwriaeth o’r meysydd pwnc. Gan nad oeddwn yn wreiddiol yn gwybod pa yrfa yr oeddwn am anelu ati ar ôl fy ngradd, fe wnes i gadw meddwl agored a cheisio datblygu fy ngwybodaeth a’m sgiliau mewn gwahanol feysydd Seicoleg. Fe wnes i ganfod bod hyn nid yn unig wedi fy helpu i ddeall yn well pa fath o yrfa yr oeddwn ei eisiau, ond roedd hefyd wedi fy helpu i beidio â chyfyngu ar fy llwybr yn y dyfodol. Er enghraifft, er nad oeddwn erioed wedi ystyried gyrfa mewn ymchwil, ac yn wir, fe wnes i ganfod y cysyniad yn eithaf brawychus i ddechrau, rwyf wedi canfod fy hun yn mwynhau elfen ymchwil y rhaglen yn llwyr. O’i chymryd ynghyd â’r gefnogaeth academaidd a gefais, ynghyd â’r gefnogaeth mentora gadarn a ddarparwyd gan staff ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, cefais y gefnogaeth a’r hyder i ymgeisio i ysgol ymchwil er mwyn i mi allu dilyn gyrfa mewn ymchwil.

Ar ôl graddio o’r rhaglen gradd BSc (Anrh) mewn Seicoleg, rwyf yn cwblhau MPhil mewn Niwrowyddoniaeth Sylfaenol a Throsiadol ym Mhrifysgol Caergrawnt. Yn ystod fy rhaglen gyfredol, yr wyf yn cymhwyso’r wybodaeth a’r sgiliau a ddatblygais yn ystod fy ngradd israddedig i’m prosiect traethawd ymchwil cyfredol, lle rwy’n gweithio yng Nghanolfan John van Geest ar gyfer Trwsio’r Ymennydd yn Ysbyty Addenbrookes yng Nghaergrawnt. Ers dechrau ar fy rhaglen MPhil, rwyf wedi cael Ysgoloriaeth Ymchwil MRC, a fydd yn caniatáu i mi ymestyn fy hyfforddiant ymchwil ymhellach ar ôl fy MPhil i gwblhau PhD mewn Gwyddorau Biolegol yn Uned Gwybyddiaeth a Gwyddorau’r Ymennydd MRC ym Mhrifysgol Caergrawnt, sy’n dod â mi un cam yn nes at yrfa mewn ymchwil. Gallaf ddweud yn onest na fyddwn i le ydw i heddiw, pe na bai am yr arweiniad a’r gefnogaeth a ddarparwyd gan staff Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Cyflogwyd Tess gan Dr Mike Dunn fel cynorthwyydd ymchwil yn ystod egwyl yr haf rhwng ei hail a’i thrydedd flwyddyn a dywed y canlynol am Tess:

Myfyriwr hynod brin yw Tess Liddell sy’n llawn brwdfrydedd a gallu mewn mesur uchel iawn. Yn sicr mae Tess yn un o’r myfyrwyr mwyaf dawnus a diwyd y bu’n bleser gennyf ei ddysgu. Rwy’n argyhoeddedig y bydd yn rhagori ym mha faes astudio / ymchwil bynnag y mae’n ei ddilyn yn y dyfodol ac rwy’n dymuno’r gorau iddi hi.

A dywedodd Dr Leanne Freeman, a oedd yn diwtor a goruchwyliwr Tess yn ei blwyddyn olaf:

Cefais y pleser o oruchwylio Tess yn ystod ei thraethawd hir israddedig. Roedd Tess yn fyfyriwr delfrydol gan ei bod hi’n gyson yn chwilio am adborth a ddefnyddiwyd i wella ei gwaith. Mae Tess yn ymchwilydd gwych ac edrychaf ymlaen at wylio ei gyrfa yn datblygu.

 

 

 

 

 


Para-athletwr elit yn y gamp tenis cadair olwyn, a myfyriwr Seicoleg

Mae Fran Smith yn fyfyrwraig lefel 4 ar y cwrs BSc Seicoleg ym Mrhifysgol Metropolitan Caerdydd. Yma, mae hi’n dweud wrthym am rhan arall pwysig iawn o’i bywyd ble mae hi’n hyfforddi fel chwaraewr tenis cadair olwyn a sut mae Seicoleg wedi helpu gyda hyn.

 

Fy enw yw Fran Smith, rwy’n 18 oed, ac yn bara-athletwr elit yn y gamp tenis cadair olwyn. Cefais gyfle i fynychu fy ngwersyll tenis cadair olwyn cyntaf ar 05/06/17 ac ar hyn o bryd rwyf wedi cyrraedd y brig o blith merched iau Prydain ac yn dal safle 38 o blith merched iau y byd. Ar hyn o bryd rwyf yn fy chweched mis o chwarae ac yn ystod y cyfnod hwnnw rwyf wedi ennill yr aur mewn tenis merched iau i senglau a pharau yn y British Open yng Ngemau Ysgolion 2017.

Mae hyn yn swnio’n dipyn o gamp, tydi? Efallai fod hynny’n wir, ond wnes i ddim eistedd mewn cadair olwyn chwaraeon gyda raced tenis a datblygu’r gallu anhygoel i chwarae.

Roeddwn i eisoes wedi chwarae tenis am 13 mlynedd gan ddefnyddio fy nghoesau. Ond erbyn imi gyrraedd 16 oed roedd rhaid i mi roi’r gorau iddi oherwydd nid oedd fy nghorff yn ymdopi, ac roedd y perygl o wneud niwed difrifol i’m coesau yn rhy uchel. Am 6 blynedd rwyf wedi bod mewn brwydr gyda’m corff a gyda’r Gwasanaeth Iechyd. Gyda’i gilydd, rwyf wedi gweld 6 ffisiotherapydd (2 arbenigwr), 2 rhiwmatolegydd, 1 niwrolegydd, 1 arbenigwr clust-trwyn-gwddf (ENT) ac un meddyg teulu pryderus dros ben.

Pe byddech chi’n fy ngweld i, fyddech chi ddim yn meddwl bod gen i anabledd (rwy’n dal i aros i rywun ddod i weiddi arnaf mewn maes parcio na ddylwn i fod yn deilwng i gael bathodyn glas), yn bennaf oherwydd fy mod i’n gallu cerdded.

Mae seicoleg yn hanfodol i mi, yn enwedig gan fy mod yn dod yn fy mlaen mor gyflym yn fy nghamp. Y llynedd, roeddwn i’n drist drwy’r amser, yn fwy trist nag arfer, oherwydd doedd gen i ddim chwaraeon yn fy mywyd, ac yn teimlo bod gen i ddim byd i’w wneud, dim uchelgais, ac yn y bôn, dim bywyd. Roedd y tristwch hwn yn gwneud imi fyw yn fy mhen yn ormodol a gor-ddadansoddi pob manylyn fyddwn i’n ei gael. Wrth lwc, llwyddais i roi trefn ar fy hun cyn imi droi yn gadach llestri am weddill fy oes!

Mae fy nghwrs seicoleg wedi fy helpu i mewn sawl ffordd. Un o’r pethau pwysicaf rydw i wedi ei ddysgu yw sut mae eich gwrthwynebwyr yn mynd i ymateb mewn gêm; beth mae eu hosgo, eu hedrychiad, eu safiad, eu symudiad a’u patrwm o chwarae yn ei ddweud wrthyf. Ond mae un peth sydd hyd yn oed yn bwysicach na’r rheiny; fy seicoleg fy hun. Yr elfen fawr yw fi fy hun yn byw y tu mewn i’m pen ar y cwrt oherwydd, wrth gwrs, mewn gêm senglau, dim ond chi a’ch gwrthwynebydd sydd yno. Rwy’n gwybod nawr os oes rhywbeth yn mynd o le ar y cwrt bod angen i mi newid pethau yn y fan a’r lle, ac yna, mae angen meddwl beth all fynd o le a pham.

Enghraifft wych yw’r gystadleuaeth ddiwethaf yr oeddwn i’n cystadlu ynddi, sef y Wheelchair Tennis Nationals cyn y Nadolig 2017. Collais y gêm gyntaf achos ’mod i’n teimlo fel pe bai gen i gartŵn o geiliog deri yn fy mhen. Yn hytrach na chanolbwyntio ar fy ngwrthwynebydd, roeddwn i’n meddwl yn ormodol am yr elfennau yn fy arddull i. Ar ôl imi gael ychydig o amser i feddwl, sylweddolais mai’r rheswm roeddwn i wedi colli’r gêm oedd fod gormod o bobl wedi bod yn gofyn imi beth oedd fy nghynllun ar gyfer y gêm, sut oeddwn i am eu trechu nhw, pa strategaethau oedd gen i, ac ati. Mae gormod o hyn cyn mynd allan i chwarae yn gallu bod yn llethol.

Diogel yw dweud, erbyn imi chwarae’r gêm gysur gyntaf, roeddwn i wedi rhoi’r gorau i’r ceiliog deri, ac wedi dileu popeth o’m meddwl. Canolbwyntiais ar ddim ond chwarae tenis, ac yn sgil hynny, llwyddais i ennill y rownd gysur a churo dwy ferch sy’n cystadlu yn fy erbyn am le yn nhimau Prydain. A dweud y gwir, yn ystod y ddwy gêm honno, doeddwn i ddim yn teimlo bod gen i ymennydd, yr unig beth yn fy mhen oedd pêl denis.

Yn amlwg, dim ond camau bychain ar y daith yw’r rhain, ond mae seicoleg wedi dysgu un peth i mi, mae wedi fy nysgu i stopio a meddwl. Ac os nad oes gennych chi fawr ddim synnwyr cyffredin, fel fi, mae hynny yn rhywbeth pwysig dros ben.

 


A Graduate’s Tale

Even if the weather feels doggedly like winter the days are finally getting longer and spring is upon us. It is a season of growth and maturation.

At the start of the year, the BSc (Hons) Psychology programme held a poster conference for final year students to showcase their research ideas. It was a lovely event, with lots of interactions between staff and students. What is really nice about the event is the chance to see the range of projects that students complete. This year there were projects on social media and mental health, on gender and employment, on well-being and yoga, on fire-spinners and connections to nature, amongst many more. Students demonstrate their concern with community support, the environment, health and well-being. It’s always really great to see how engaged with social matters students are. The poster conference also marks a transition, as final year students show what they are doing as part of the culmination of their studies.

This year, we invited a number of ex-students to come and talk to our current final year students about their experience with us, and also what they have gone on to do since graduation. One of our guests was Jon Mitchell, who spoke about his time at Cardiff Metropolitan (to see a video of the event and Jon chatting please click here https://m.youtube.com/watch?v=0xRaErs6DBI&feature=youtu.be)

 

Jon kindly provided a blog to accompany his visit in January. It is really nice to see how he has moved on, and recognises the support and value of what we ask of all students to do.

 

I am now in my third University (fourth if you count a brief adventure into a different field ten years ago), over three different UK countries.  Of them all, I think that I look at Cardiff Met with the fondest sentiments. Presently I am studying a PhD in anxiety and gender issues and before that was a Masters at one of the top ten Universities in the UK but if you ask me, Cardiff Met was the one that gave me the most.

Jon and friends at graduation

During my time there, I remember thinking how dull it was to be studying so many areas and topics that did not interest me; doing assignments that seemed pointless, and in reflecting on things so often when I did not feel the need to. Only now when I look back do I see how beneficial all of this truly was. By studying psychology as a whole, I was able to see which areas actually interested me. Granted BPS requirements had to be met, but the lecturers at Cardiff Met introduced such a wide range of theories and tools that I came away with a broader understanding of psychology than many of my peers at later universities. Completing so many different types of assignment had very much the same effect. I was able to move into other institutions having used most techniques that were introduced to us, or at least having a basic understanding of them. I was therefore able to be more versatile in my ability to generate content for assignments and in work.

I remember thinking that modules based around skills at work were pointless for me. I had already been working for ten years (being a mature student) and was running my own company at the time. Looking back, however, these modules gave me so many more skills than I realised, making me a better manager and enabling me to move into jobs I had previously thought well out of my realm. Even the dreaded “reflective learning journal” helped me to become a better employee, father and person. Trust me, I hated them at the time but they have stuck with me years later.

What sticks with me the most is the feeling of community and support that I received at Cardiff Met. This has not been felt anywhere else, and I know that many of my friends from there say the same thing. At Cardiff Met I was able to ask for help from any of the faculty, was supported and encouraged throughout assignments and was given confidence to speak up. This helped me grow and find my voice as a member of the academic community and gave me a better foundation than I could have ever wished for. Even now I know that I can get in touch with them and they would support me.

Jon has done really well, and we look forward to seeing what he does next, and continue t wish him all the best.


Psychology Society

We have just finished Enhancement Week, which is the first week back after Christmas. The highlight of the week for me was the Poster Conference. All the final year students displayed and talked about their research ideas. It was fantastic to see the variety of topics that engaged with research, and focused on individual, social and community issues. It was also a treat to see the students come together as part of a community and to see their enthusiasm for their work.

As we build communities of students, one thing that is very important is the Psychology Society. A new group is now running it, with support from the Students Union. As staff, we are really pleased to see this, and support them in all their work.

Please read what they have to say below, and more importantly join up and get involved!

Hi everyone, hope you all had a nice break!

This is just a little segment on the psychology society and what we are aiming and hoping to do now and in the future. We decided to restart the psychology society with the hope of providing students, particularly those enrolled on the BSc (Hons) Psychology course, further opportunities to develop their experiences of studying psychology and to hold events which help individuals decide where to take their degree after graduation. In addition, we also wanted to provide opportunities to widen our social networking circles by arranging events involving the psychology departments at Cardiff and University of South Wales, and also other Cardiff Met societies. By doing this, we are also able to welcome those who do not study psychology but hold an interest in the discipline. Each uni holds organises research talks and these are one way we aim to achieve this. The talks cover a wide range of topics within psychology, ranging from psychosis and hypnosis, living with autism and criminal profiling, all of which have been successful with good turn outs. Future talks of a more general overview of forensic psychology and clinical psychology are being arranged. We also aim to provide information to students regarding events and research developments from the British Psychological Society (BPS). The BPS hold a number of insightful events across the country over the year which would be invaluable as psychology students and those who hold an interest, including job fairs, networking events and large scale research talks. By forwarding this information through our society networking sites, such as Facebook and Instagram, we hope they can inspire students to enhance their university experience and supplement their degree with extracurricular events.

PsychSocTalk

Mike and friends on the way to a psychology talk organised by the Society

We hope to be able to arrange large scale psychology trips and social events, BPS related or otherwise, again, to provide something extra along with the degree and for those who are interested in the discipline. Fundraising for such events has been difficult, but we’re slowly finding our feet so you’ll be hearing from us a lot more during the course of the year!

If you have any suggestions for events we could arrange or anything you’d like to see from us, please drop us a message on our Facebook page (Cardiff Met Psychology Society 2017-2018).

Cheers,

Mike, Nadine, Izzy & Thomas

Do get involved!


Developing Welsh Language in Psychology

As a Psychology department proudly part of a Welsh university in the capital of Wales, we have wanted to reflect the language heritage of many of our students for a number of years.  We have translated student work, assessments and all sorts of things, but without the take up that we really desired.  It was fairly obvious what was missing, staff who were confident enough to work and teach through Welsh.  In the last two years, we have made staff appointments that have enabled us to start to build what we wanted.  In the first year, we now have tutorials and seminars in Welsh, which help students work in and think in two languages.  We offer service learning placements in Welsh in both the second and third years, offering students the chance to work in the community with Welsh speakers.

The addition of Welsh language opportunities strengthens and enables closer links with communities across Wales, and adds to the diversity and vibrancy of Psychology at Cardiff Met.  In the following piece, our colleague Dr Mirain Rhys, talks about Welsh language, her role and how she is working to build more Welsh language content into our curriculum.

Welsh Psychology at Cardiff Metropolitan

It always surprises me that sometimes I have to explain that I come from a home where only Welsh is spoken, and that English is my second language. I was raised in a town where over 70% of the population are fluent in Welsh.  I was educated solely through the medium of Welsh until I was 18.  I speak Welsh every day and I take pride explaining that I am from a minority language background, and that my passion for our country’s language maintenance and revitalisation led me to my career.

And it’s not just me! Almost a quarter of the population of Wales are educated through the medium of Welsh. They learn subject terminology and are instructed through the language and by the time they finish compulsory education, each individual should be bilingual.  After students finish school, education becomes a choice. There are many choices to make of course, and some will find themselves deciding on and applying to a University. In Wales, another choice is beginning to gain momentum – do you study a degree through the medium of Welsh or not?

 

The Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Welsh national college) is an organisation that works across all Welsh Universities. Its main aim is to provide Welsh medium higher education in a variety of subjects. There have been various success stories, and students across Wales are now able to study part or all of their arts, sciences, social sciences or health degree through the medium of Welsh.  It makes a lot of sense to continue studying in the language that most of your education was conducted in. You are already aware of the terminology involved and will most probably be a competent user of said terminology in English as well through your degree studies. Bilingualism serves you well as a graduate in an ever-competitive labour market. Many industries need Welsh speaking employees to carry out their business, and this is especially true of Health Sciences graduates.  Psychology is an important part of health sciences.  Imagine wanting to talk to someone about difficult things in your life, but having to do so using words and terms you don’t feel as comfortable with.

Mirain at the Eistedffod ready to talk about myths about psychology

I have now been a member of staff at the department of Applied Psychology for just over a year. One remit of my position as a Welsh speaking Psychology lecturer is to support students who have completed most of their education through Welsh and are now transitioning to a very different linguistic experience.  

This year, we have begun to provide Welsh medium provision. The aim is to pave the way for those students who might feel that going from being educated at school or college in one language to being educated at degree level though another, as well as all the other anxieties that come with starting at Uni, is overwhelming.First year students are offered a bilingual tutorial where their study skills are developed to aide with their content lectures. Students are provided with the same English medium material as the other groups, but we have discussions in Welsh which engages their translanguaging skills, one of the many benefits of speaking more than one language!

 

Our aim for the future is to continue to work closely with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol to develop credited modules which will be available through the medium of Welsh. I am currently researching the feasibility of developing Welsh medium provision for the whole school with the aim of providing Coleg Cymraeg Cenedlaethol with insightful data on the challenges, and the opportunities, of incorporating the Welsh language into many willing departments. What we’re doing within the Psychology department will help with these developments and there will be more blog posts to follow on these exciting developments.

Of course, not all students can speak Welsh, and not all that can want to use it within their education. But the element of choice which is vitally important in every minority language situation will be incorporated further into Psychology at Cardiff Metropolitan University so that each student can continue their educational journey through either of Wales’ official languages.

In the summer of 2017, Mirain attended the Eisteddfod with colleagues from Psychology, and was caught on camera by S4C:

Mirain on S4C at the Eisteddfod

I am very pleased with the way that we are outwardly supporting Welsh now, and this can be seen reflected in comments from our colleague Dr Delyth James:

I joined the Applied Psychology Department at Cardiff Metropolitan University in 2015, having worked at Cardiff University for over ten years. There at the School of Pharmacy, I developed the Welsh language provision across all 4-years of the Pharmacy Degree plus postgraduate programmes, focusing mainly on developing pharmacy students’ and practitioners’ communication and consultation skills in Welsh (or bilingually).

When I joined Cardiff Met Uni, I was delighted to find a welcoming and supportive environment to continue with this work and expanding Welsh language provision to other healthcare professionals and psychology students. We work closely with colleagues across other Universities in Wales and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol. For example, Mirain and I recently delivered a Welsh language workshop for Medical and Pharmacy students at Cardiff University on the topic of ‘Addiction’.  

I’m sure Mirain and Dan would agree with me that there is a real buzz and sense of enthusiasm in the University for nurturing and using our Welsh language skills on a day to day basis in the workplace and in preparation for students’ employment opportunities in Wales after they graduate. 

There is a lot of enthusiasm for supporting and encouraging all our students to develop skills for the future, and we take pride in the excellent work students do with all our placement partners.  We want to provide students with the necessary skills for the future, and one way we can do that is in recognising the importance of language in engaging with the communities around us.  The Welsh initiatives we have started enrich our department, and have broad consequences for us all beyond are everyday work.  I look forward to showcasing more of the language and placement work of the department!