From Cardiff to Cambridge : O Gaerdydd i Gaergrawnt

We always like to hear what our graduates get up to next, and are often amazed by what they go on to do.  This week, we have a new contribution from Tess Liddell.  Tess graduated a year ago, and now lives and studies in Cambridge.  Here, she tells us about her decision to study Psychology and describes what she is up to now.

 

Prior to attending university, I had been working as a Data Coordinator in the banking sector. Although I knew this was not the long-term career I wanted, I was unsure about my future career goals. The only thing I was certain of, was my fascination with Psychology and the structure and function of the human brain, both in health and pathology. It was this interest which encouraged me to apply for the BSc (Hons) Psychology degree programme at Cardiff Metropolitan University.

It was not long before I knew this was the right programme for me, and I vividly recall being in one of my first lectures with a sense that I was exactly where I should be. I found the programme itself varied and interesting, and being given the opportunity to select my final year modules allowed me to tailor the programme to my specific interests. Making the most of the work placements available through the programme also allowed me to gain experience working with service-users, and provided me with the opportunity to integrate theory and practice in a non-academic setting.

Whilst I found the programme itself challenging, I utilised the feedback I received to make improvements to my work and most importantly, my understanding of the topic areas. As I originally did not know what career I wanted to aim for after my degree, I kept an open mind and tried to develop my understanding and skills in various areas of Psychology. I found this not only helped me to better understand what type of career I wanted, but it also helped me to not limit my future trajectory. For instance, although I had never considered a career in research, and frankly I initially found the concept quite daunting, I found myself thoroughly enjoying the research element of the programme. Taken together with the academic support I received, along with the unwavering mentoring support provided by the staff at Cardiff Metropolitan University, I was given the support and confidence to apply to graduate school so that I could pursue a career in research.

Having now graduated from the BSc (Hons) Psychology degree programme, I am completing an MPhil in Basic and Translational Neuroscience at the University of Cambridge. During my current programme, I am applying the knowledge and skills that I developed during my undergraduate degree to my current thesis project, where I am working at the John van Geest Centre for Brain Repair at Addenbrookes Hospital in Cambridge. Since starting my MPhil programme, I have been granted an MRC Research Studentship, which will allow me to further my research training after my MPhil to complete a PhD in Biological Sciences at the MRC Cognition and Brain Sciences Unit at the University of Cambridge, bringing me one step closer to a career in research. I can honestly say that I would not be where I am today if it was not for the guidance and support provided by the staff at Cardiff Metropolitan University.

Tess at graduation last year

Dr Mike Dunn employed Tess as a research assistant in the summer break between her second and third years said this about Tess:

Tess Liddell is that extremely rare student who exudes enthusiasm and ability in equal high measure. Tess is without doubt one of the most gifted and diligent students it has been my pleasure to teach. I am convinced that she will excel in whichever field of study/research she embarks on in the future and I wish her all the very best.

And Dr Leanne Freeman, who was tutor and supervisor for Tess in her final year said this:

I had the pleasure of supervising Tess during her undergraduate dissertation. Tess was an ideal student in that she was constantly seeking feedback which she utilised to improve her work. Tess is a brilliant researcher and I look forward to watching her career develop. 

Tess receiving the Ede and Ravenscroft Award

 

O Gaerdydd i Gaergrawnt

 

Rydyn ni bob amser yn hoffi clywed yr hyn y mae ein graddedigion yn ei wneud nesaf, ac yn aml yn synnu wrth glywed am yr hyn y maent yn mynd ymlaen i’w gyflawni. Yr wythnos hon, mae gennym gyfraniad newydd gan Tess Liddell. Graddiodd Tess flwyddyn yn ôl, ac mae hi bellach yn byw ac yn astudio yng Nghaergrawnt. Yma, mae hi’n dweud wrthym am ei phenderfyniad i astudio Seicoleg ac yn disgrifio beth mae hi’n ei wneud nawr.

Cyn mynychu’r brifysgol, roeddwn wedi bod yn gweithio fel Cydlynydd Data yn y sector bancio. Er fy mod yn gwybod nad dyma’r yrfa hirdymor yr oeddwn yn ei dymuno, roeddwn yn ansicr ynghylch fy nodau gyrfa yn y dyfodol. Yr unig beth yr oeddwn yn sicr ohono oedd fy niddordeb mewn Seicoleg a strwythur a swyddogaeth yr ymennydd dynol, mewn iechyd a phatholeg. Y diddordeb hwn a’m hanogodd i wneud cais am y rhaglen gradd BSc (Anrh) mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Nid oedd yn hir cyn i mi wybod mai hon oedd y rhaglen gywir i mi, ac mae gen i gof byw bod mewn un o’m darlithoedd cyntaf gyda synnwyr fy mod yn union le y dylwn fod. Roedd y rhaglen ei hun yn amrywiol ac yn ddiddorol, ac roedd cael y cael i ddewis fy modiwlau blwyddyn olaf, yn caniatáu i mi deilwra’r rhaglen at fy niddordebau penodol. Roedd manteisio i’r eithaf ar y lleoliadau gwaith sydd ar gael drwy’r rhaglen hefyd yn caniatáu i mi gael profiad o weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, a rhoi’r cyfle i mi integreiddio theori ac ymarfer mewn lleoliad nad yw’n academaidd.

Er bod y rhaglen ei hun yn heriol, defnyddiais yr adborth a gefais i wneud gwelliannau yn fy ngwaith ac, yn bwysicaf oll, fy nealltwriaeth o’r meysydd pwnc. Gan nad oeddwn yn wreiddiol yn gwybod pa yrfa yr oeddwn am anelu ati ar ôl fy ngradd, fe wnes i gadw meddwl agored a cheisio datblygu fy ngwybodaeth a’m sgiliau mewn gwahanol feysydd Seicoleg. Fe wnes i ganfod bod hyn nid yn unig wedi fy helpu i ddeall yn well pa fath o yrfa yr oeddwn ei eisiau, ond roedd hefyd wedi fy helpu i beidio â chyfyngu ar fy llwybr yn y dyfodol. Er enghraifft, er nad oeddwn erioed wedi ystyried gyrfa mewn ymchwil, ac yn wir, fe wnes i ganfod y cysyniad yn eithaf brawychus i ddechrau, rwyf wedi canfod fy hun yn mwynhau elfen ymchwil y rhaglen yn llwyr. O’i chymryd ynghyd â’r gefnogaeth academaidd a gefais, ynghyd â’r gefnogaeth mentora gadarn a ddarparwyd gan staff ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, cefais y gefnogaeth a’r hyder i ymgeisio i ysgol ymchwil er mwyn i mi allu dilyn gyrfa mewn ymchwil.

Ar ôl graddio o’r rhaglen gradd BSc (Anrh) mewn Seicoleg, rwyf yn cwblhau MPhil mewn Niwrowyddoniaeth Sylfaenol a Throsiadol ym Mhrifysgol Caergrawnt. Yn ystod fy rhaglen gyfredol, yr wyf yn cymhwyso’r wybodaeth a’r sgiliau a ddatblygais yn ystod fy ngradd israddedig i’m prosiect traethawd ymchwil cyfredol, lle rwy’n gweithio yng Nghanolfan John van Geest ar gyfer Trwsio’r Ymennydd yn Ysbyty Addenbrookes yng Nghaergrawnt. Ers dechrau ar fy rhaglen MPhil, rwyf wedi cael Ysgoloriaeth Ymchwil MRC, a fydd yn caniatáu i mi ymestyn fy hyfforddiant ymchwil ymhellach ar ôl fy MPhil i gwblhau PhD mewn Gwyddorau Biolegol yn Uned Gwybyddiaeth a Gwyddorau’r Ymennydd MRC ym Mhrifysgol Caergrawnt, sy’n dod â mi un cam yn nes at yrfa mewn ymchwil. Gallaf ddweud yn onest na fyddwn i le ydw i heddiw, pe na bai am yr arweiniad a’r gefnogaeth a ddarparwyd gan staff Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Cyflogwyd Tess gan Dr Mike Dunn fel cynorthwyydd ymchwil yn ystod egwyl yr haf rhwng ei hail a’i thrydedd flwyddyn a dywed y canlynol am Tess:

Myfyriwr hynod brin yw Tess Liddell sy’n llawn brwdfrydedd a gallu mewn mesur uchel iawn. Yn sicr mae Tess yn un o’r myfyrwyr mwyaf dawnus a diwyd y bu’n bleser gennyf ei ddysgu. Rwy’n argyhoeddedig y bydd yn rhagori ym mha faes astudio / ymchwil bynnag y mae’n ei ddilyn yn y dyfodol ac rwy’n dymuno’r gorau iddi hi.

A dywedodd Dr Leanne Freeman, a oedd yn diwtor a goruchwyliwr Tess yn ei blwyddyn olaf:

Cefais y pleser o oruchwylio Tess yn ystod ei thraethawd hir israddedig. Roedd Tess yn fyfyriwr delfrydol gan ei bod hi’n gyson yn chwilio am adborth a ddefnyddiwyd i wella ei gwaith. Mae Tess yn ymchwilydd gwych ac edrychaf ymlaen at wylio ei gyrfa yn datblygu.

 

 

 

 

 

Advertisements